Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2020.