Komunikat dotyczący biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

Na podstawie art. 15zzs ust. 1, 8 i 10 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) informuję, iż w okresie stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg

terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym

sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach

karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o

wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których

mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.

U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) i innych postępowaniach

prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega

zawieszeniu na ten okres.