KONKURS „Za tę, która nie zginęła”

 

Wójt Gminy Dąbrowice

Dąbrowickie Centrum Kultury

Zespół Szkół w Dąbrowicach

ogłasza konkurs plastyczny

Za tę, która nie zginęła”

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Wójt Gminy Dąbrowice,

Dąbrowickie Centrum Kultury i Zespół Szkół w Dąbrowicach

2. Cel konkursu:

 • pielęgnowanie polskości i patriotyzmu

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

 • rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką

3. Zasady i kryteria oceniania:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice uczęszczających do przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

 • technika plastyczna dowolna

 • format dowolny

 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy

 • prace oceniane będą przez jury (3 osobowe) powołane przez Dyrektora Dąbrowickiego Centrum Kultury Aleksandrę Kołodziejską

 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne

 • uczestnicy (kategorie):

I. dzieci przedszkolne

II. klasy I- IV SP

III. klasy V- VIII SP

IV. klasy ponadpodstawowe

 • prace należy dostarczyć do 09.11.2020r. do Ośrodka Dąbrowickiego Centrum Kultury (Biblioteka Gminna) lub do Zespołu Szkół w Dąbrowicach

4. Wyniki konkursu:

Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 12 listopada 2020r. na stronie szkoły.

Prace nie spełniające zasad regulaminu oraz terminu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.