Szczepimy się

UWAGA - Zmiana wysokości stawki za wywóz odpadów

 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice Nr XXV/134/2020 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
stawka miesięczna
za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi 23,00 zł, począwszy od miesiąca 1 stycznia 2021 roku.


W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona została podwyższona stawka miesięczna w wysokości 69,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Rada Gminy Dąbrowice wprowadziła również zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Stawka tego zwolnienia wynosi 1,00 zł od nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym chce skorzystać w ww. zwolnienia musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę należy wpłacać bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na konto bankowe  nr:  88 9023 0006 0130 0101 2000 0500 z dopiskiem: Opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc/rok, imię i  nazwisko, adres nieruchomości lub w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowicach

 PRZYPOMINAMY
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę mającą wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.