Szczepimy się

Zarządzenie NR 20/2021

Zarządzenie Nr 20/2021

Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Dąbrowicach Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). oraz § 22 ust. 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512). zarządzam co następuje: § 1. 1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, interesantów i pracowników Urzędu Gminy w

Dąbrowicach od dnia 23 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku zmieniam organizację pracy

Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

2. W okresie wskazanym w ust. 1 Urząd Gminy w Dąbrowicach nie prowadzi bezpośredniej obsługi

interesantów, z wyjątkiem realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

3. Do zadań, o których mowa w ust.2, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej

oraz inne wymienione w art. 21 ust. 4 powołanego na wstępie rozporządzenia.

4. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się:

1) po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem terminu spotkania w siedzibie Urzędu

Gminy;

2) z zachowaniem środków ostrożności - obsługa będzie odbywać się w wyznaczonym przez

pracownika pomieszczeniu, w którym może przebywać tylko jeden interesant (ewentualnie z jednym

opiekunem);

3) z możliwością poddania interesanta pomiarowi temperatury ciała. W przypadku podejrzenia u

interesanta istnienia symptomów chorobowych nie będzie on obsługiwany.

5. W sprawach innych niż wymienione w § 1 ust. 3 wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Gminy w

Dąbrowicach, należy składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. Elektronicznej Platformy Usług

Administracji Publicznej, poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Dąbrowicach:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjnej poczty lub poprzez umieszczenie w skrzynce przeznaczonej do

korespondencji ulokowanej przed Urzędem.

6. Pracownicy Urzędu realizują niezbędny kontakt z interesantami Urzędu Gminy w Dąbrowicach

telefonicznie (tel/fax 24 252-25-87).

7. Wszystkie sprawy pilne można kierować także pod numer telefonu: 574 798 071.

8. Dotychczasowe „dni interesanta” czyli bezpośrednie spotkania z Wójtem zostają zawieszone.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Dąbrowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dorota Dąbrowska Wójt Gminy Dąbrowice