Szczepimy się

Nowy księgozbiór w Zespole Szkół w Dąbrowicach

Z inicjatywy Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej w dniu dzisiejszym na ręce Dyrektora Pani Małgorzacie

Sokołowskiej został przekazany nowy księgozbiór, który zasili i odmłodzi już nieco przestarzały

znajdujący się w bibliotece szkolnej, jest to kolejny już krok w promowaniu czytelnictwa w naszej

Gminie.