KONKURS NA LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

                                  

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci ze

szkoły podstawowej, młodzieży z klas II i III

gimnazjum, dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice. Przedmiotem konkursu jest

wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice

plastycznej (rysunek,malarstwo, wyklejanka

itp.) przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Praca w

formacie A4.Wykonaną pracę należy dostarczyć

do siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury

(ul. Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

 

                                                                       

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA

 

LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci z

e szkoły podstawowej, młodzieży ze szkoły

gimnazjalnej i dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice.

1) Organizatorzy konkursu


Organizatorem konkursu plastycznego jest

Dąbrowickie Centrum Kultury.

2) Cel konkursu


Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie

kreatywności, uzdolnień plastycznych

, wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i

dorosłych. Celem konkursu jest również

wyłonienie najciekawszej pracy, która będzie

stanowiła logo Dąbrowickiego Centrum Kultury.

3) Przedmiot konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy

autorskiej w dowolnej technice plastycznej

(rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.)

przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury.


2. Prace powinny zostać wykonane w formacie

A4.

4) Uczestnicy konkursu

1. Przedszkole

2. Podstawówka

3. Uczniowie klas 2,3 gimnazjum, dorośli.

5) Zasady udziału w konkursie


1. Udział w konkursie jest dobrowolny.


2. Praca powinna posiadać 1-go autora.

3.Praca musi być wykonana samodzielnie przez

Uczestnika konkursu.


4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1-ą 

pracę.

5. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie

nieposiadające pełnej zdolności do czynności

prawnych biorące udział w Konkursie, dołączają

wraz z pracą pisemną zgodę rodziców lub

opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

6. Wraz z przekazaniem dzieła do udziału w

Konkursie autor wyraża zgodę na udostępnienie

dzieła, wraz z podaniem imienia i nazwiska

autora.


7. Zwycięska praca będzie nagrodzona oraz

będzie stanowiła oficjalne logo Dąbrowickiego

Centrum Kultury, a z pozostałych prac, trzy

prace zostaną wyróżnione.


8.Wykonaną pracę należy dostarczyć do

siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury (ul.

Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

7) Dodatkowe informacje


1. Prace, które nie będą spełniały

kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie

zostaną zakwalifikowane do konkursu.


2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane

Jury.


3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace

będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac,

kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz

umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.


4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie

nagród nastąpi 06.11.2017r.