Sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020