ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

 

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami

suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, 

może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód

w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.

Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od

wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

 

 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:ulepszające już istniejące instalacje

nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz

ulepszające już istniejące instalacje.

 

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do

oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania –

wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji

wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość

wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną

(efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie

do pomiaru zużycia wody.

 

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym

refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego

rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału

inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od

dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

 

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do

poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i

systemów do sterowania nawadnianiem.

 

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

 

 

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2020.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Volkswagen Transporter zastąpił ŻUKa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach

 Volkswagen Transporter zastąpił ŻUKa w Ochotniczej Straży

Pożarnej w Ostrówkach

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach nastąpiły zmiany w samochodach strażackich. 19

sierpnia 2019 r. jednostka sprzedała leciwy, wyeksploatowany samochód pożarniczy marki ŻUK.

Jednak ochotnicy nie pozostali bez lekkiego wozu strażackiego, bowiem poprzez zaangażowanie

Druha Marcina Słoczyńskiego oraz Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej, pozyskali nieodpłatnie z taboru

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy samochód marki

Volkswagen Transporter. Na podstawie zgody Komendanta Miejskiego KM PSP w Warszawie

przekazano młodszy i sprawniejszy pojazd, który miejmy nadzieje posłuży wiele lat w OSP

w Ostrówkach. Strażacy dzięki pomocy Pani Wójt Gminy Dąbrowice Doroty Dąbrowskiej dokonali

rejestracji pojazdu oraz zakupu części do przeprowadzenia remontu samochodu.

 

Z okazji pozyskania samochodu składamy jednostce serdeczne gratulacje. Jednocześnie życzymy,

aby samochód okazał się przydatnym narzędziem w rękach druhów i jak najlepiej służył

potrzebującym pomocy.

 

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP

Dwóch strażaków ochotników brało udział i ukończyło szkolenie kierowców-konserwatorów

sprzętu ratowniczego OSP, które zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Kutnie. Program szkolenia obejmował 14 godzin teorii i 14 praktyki.

Druhowie strażacy przewidziani do pełnienia funkcji kierowców w swoich jednostkach mieli okazje

nauczyć się na szkoleniu między innymi: obsługi technicznej samochodów pożarniczych,

eksploatacji motopomp i autopomp, obsługi urządzeń i sprzętu pożarniczego. W szkoleniu brali

udział strażacy ochotnicy z jednostek: Dąbrowice i Baby.

 

Szkolenie odbywało się w dniach 1-2 luty oraz 8-9 luty 2020 r. w Kutnie i zakończyło się

egzaminem. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze zdobyli uprawnienia z zakresu konserwatorów

sprzętu, dzięki czemu będą mogli wykonywać zadania operatorów sprzętu, obsługiwać samochody

pożarnicze oraz urządzenia z silnikami spalinowymi stanowiącymi wyposażenie OSP. Będą mogli

także prowadzić konserwacje i drobne naprawy mające na celu utrzymanie pełnej sprawności

sprzętu ratowniczego OSP. Serdecznie gratulujemy druhom ukończenia szkolenia.

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 11/2020