POMOC DLA UCZNIÓW - stypendia i zasiłki szkolne

W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać

w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17 (pokój nr 8)

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie Gminy Dabrowice:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - zwani dalej uczniami, wychowankami ośrodka, słuchaczami jeżeli znajdują się w trudnej sytuacja materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

·         rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Obecnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.930).

 

            Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiaca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

·         zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

·         zaświadczenia o  ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;

·         zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów;

·         zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych,  pielęgnacyjnych lub innych;

·         zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;

·         zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;

·         zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;

·         zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

·         pożaru lub zalania domu lub mieszkania,

 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia,
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 24 252 25 83 w godz. 7.30-15.30. Informacji udziela Pani Agnieszka Mierzwińska.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała.pdf)Uchwała[ ]338 kB
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek o przyznanie pomocy materialnej[ ]2622 kB
Pobierz plik (wydatki kwalifikowane.pdf)Wydatki kwalifikowane[ ]73 kB

Zaproszenie na Gminne uroczystości Dożynkowe 2016

Gminne uroczystości Dożynkowe pod Honorowym patronatem Starosty Kutnowskiego    

                                                                 21 sierpnia 2016 r.

13:30 – Zbiórka delegacji dożynkowych przy Urzędzie Gminy

13:40- Przemarsz Korowodu Dożynkowego do Kościoła przy udziale zespołu ,,Clonovia''

13:55- Powitanie Korowodu Dożynkowego 

14:00-15.00- Uroczysta Msza Święta

15:00- Przemarsz z Kościoła na teren przy boisku gminnym przy udziale zespołu ,,Clonovia''

15:15- Raport Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminnych

15:20- Przemówienie okolicznościowe

15:30- Wręczenie bochna chleba wypieczonego z tegorocznych zbóż przez Starostów Dożynek

15:45 - Wręczenie Wieńca Dożynkowego 

16:00- Pokaz artystyczny dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Dąbrowicach

16:30- Wręczenie nagród za udział w konkursach sportowych

16:40- Występ artystyczny zespołu ,,Dąbrowickie Nutki’’ oraz ,,Klubu Seniora’’

18:00- Dożynkowe powiatowe warsztaty zdrowego żywienia z  Jakubem Kuroniem

19:00- Zajęcia sportowe

20:00- 24:00  Zabawa taneczna

Dodatkowe  darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych:

konkursy sportowe, basen z kulami, zjeżdżalnia Piraci, gofry, wata cukrowa, popcorn, pieczony dzik i staropolski żur, stoisko ze zdrową żywnością oraz punkt pomiaru ciśnienia, wagi i EKG

 Serdecznie zapraszamy

 

Wakacyjna wyprawa w przeszłość

Grupa 55 dzieci z naszej gminy miała możliwość ,,przeniesienia się w przeszłość"  i podążania śladami swoich pradziadków. Odkrywanie wsi sprzed 100 a nawet 200 lat rozpoczęło się 30 km od Dąbrowic w skansenie w Kłóbce. ,,Ale tu fajnie. Jakie dziwne te domki. Tak kiedyś naprawdę mieszkali ludzie? I nawet tu we dworze nie mieli telewizora ani komputera? O ja cię" – dziwili się uczestnicy wyprawy. Ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior Kłóbka nazywana jest „Perłą Kujaw”. W tym urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Dzieci mogły zobaczyć szlachecki dwór polski, wiejskie chaty, szkołę, dawną straż ogniową  a nawet karczmę. Największym zainteresowaniem uczestników wycieczki cieszyły się zajęcia „W domu i zagrodzie naszych pradziadków” poprowadzone przez instruktorów. W trakcie zajęć dzieci mogły wczuć się w rolę swoich przodków i poznać trudy wiejskiego życia. Dzieci tak jak ich pradziadkowie uczyły się nosić wodę ze studni, prać na starodawnych tarkach oraz robić własnoręcznie serwetki. Po trudach dnia codziennego w gospodarstwie musiały jeszcze iść do szkoły i uczyć się kaligrafii. Historyczną przygodę w skansenie zakończył wspólny posiłek ufundowany przez pana Józefa Cieślińskiego, właściciela Piekarni Dąbrowice. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy naszych dzieci z zakresu kultury ludowej i dziedzictwa narodowego oraz wyrobienie nawyku korzystania z dóbr kulturalnych, a także nauka właściwego zachowania i poszanowania dorobku kulturalnego naszych przodków. Na pamiątkę naszej wizyty dokonaliśmy wpisu do Księgi Pamiątkowej znajdującej się we dworze Orpiszewskich, który jest częścią unikalnego skansenu dawnej wsi kujawskiej.

Po ekscytującej wyprawie w przeszłość wszyscy przenieśliśmy się w czasy teraźniejsze i pojechaliśmy do Włocławka by w kinie obejrzeć seans „Epoka lodowcowa - mocne uderzenie”.

Opiekunami wycieczki byli: Katarzyna Banasiak, Dominika Bonio, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Sęczkowska, Magdalena Szaładaj.

 

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Czas wystąpienia zjawiska: 05.08.2016 r. do godz. 22:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Remont dachu na zabytkowym Ratuszu w Dąbrowicach

W dniu 15 lipca 2016 roku Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska  podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem  i Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim. Umowa ta dotyczy dofinansowania remontu dachu na Ratuszu w Dąbrowicach. Na mocy podpisanej umowy Województwo Łódzkie w ramach projektu pt: ,,Dla was odnawiamy zabytki" przekaże na realizację tego zadnia dotację w wysokości 51.729,00 zł.  Cały remont dachu na zabytkowym Ratuszu to kwota ponad 137.000 zł.  Jestem przekonana, że po przeprowadzeniu remontu dachu na zabytkowym Ratuszu w którym znajduje się siedziba  Urzędu Gminy w Dąbrowicach  stanie się on miejscem jeszcze chętniej odwiedzanym przez naszych mieszkańców, a bogata historia i piękno tego miejsca sprawi, że jeszcze na długie lata będzie nam służyć jako wspaniała wizytówka naszej gminy. Otrzymana dotacja jest pierwszym elementem w kompleksowej renowacji zabytkowego Ratusza, który przez wiele lat nie doczekał się potrzebnego remontu – dodaje wójt Dorota Dąbrowska.  

Wspólne gotowanie z Jakubem Kuroniem

W dniach 12 – 14 lipca 2016 r. na terenie Gminy Dąbrowice odbyły się bezpłatne warsztaty zdrowego żywienia połączone z pokazem zdrowego gotowania w wykonaniu mieszkańców naszej gminy i p. Jakuba Kuronia w ramach Projektu PL13 „ Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”.
Warsztaty na które licznie przybyli mieszkańcy gminy uwzględniały zasady dietetyki oraz profilaktykę przeciwdziałania chorobom układu krążenia. Prowadzącym był Jakub Kuroń - kucharz z powołania, znany bloger kulinarny, pomysłodawca Biesiady u Kuronia, bywalec programów telewizyjnych. Gotowanie to dla niego pasja, zabawa, szukanie nowych smaków.
Każdego dnia po wykładzie dietetyka odbywały się zajęcia praktyczne. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali potrawy wg przepisu Pana Kuronia. Wśród smakołyków znalazły się m.in.: melon zawinięty w szynkę dojrzewającą, sałatka z arbuza z fetą i miętą, łosoś z remouladą serową i puree ziemniaczanym z pesto oraz deser kokosowy z tapiką i nutą mango. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał z rąk mistrza Kuronia pamiątkowym Certyfikat ukończenia warsztatów zdrowego gotowania.