Dowody osobiste

 Wymagane dokumenty:

- Wypełniony czytelnie formularz „wniosek o wydanie dowodu osobistego”, 

- Dwie jednakowe, aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które ubiegają się o dowód osobisty po raz pierwszy i nie wstąpiły w związek małżeński,

- Odpis skrócony aktu małżeństwa z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w USC Nowe Ostrowy,

- Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany,

- Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość do obywatelstwa osoby.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w Urzędzie Gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania stałego a w razie jego braku według ostatniego miejsca pobytu stałego. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia- wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Natomiast w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia- wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd. Wymagana obecność przy składaniu wniosku osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia.

 

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

Dowód odbiera się osobiście, z wyjątkiem: 

- małoletniego, który nie ukończył 13-tego roku życia - dowód odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,

- dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską dowód odbiera jeden z rodziców,

- dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską

- dowód odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,

- dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13-ty rok życia odbiera osobiście małoletni lub jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,

- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, albo kurator ustanowiony przez sąd.

 

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie przed ukończeniem 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat ważny jest bezterminowo.

 

Dowód osobisty podlega wymianie:

- w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym wniosek należy złożyć w terminie 14 dni,

- w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności

utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – wniosek należy złożyć niezwłocznie,

- w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem jego ważności.

 

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu: 

- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

- z dniem zgonu jego posiadacza,

- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju), licząc od daty zaistnienia zmiany,

- z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

 

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby,  która utraciła  ww dokument.

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego zgłasza się w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie konsularnym.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).