Szczepimy się

100 tys. zł w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

10 maja 2022 roku Gmina Dąbrowice podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Dąbrowice w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na zmodernizowanie środowiska informatycznego w zakresie zakupu i instalacji nowego serwera oraz zabezpieczenia sieci i komputerów w niej znajdujących się. Projekt zakłada również zakup nowych stacji roboczych wraz z systemem Office, nowego skanera oraz szkolenie pracowników Urzędu Gminy m.in. z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej. Modernizacja pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo sieci oraz poprawić wydajność komunikacji pomiędzy lokalizacjami urzędu. Gmina w ramach projektu wykona również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa
w gminie Dąbrowice. Zgodnie z założeniami projektu Gmina Dąbrowice ww. zadania zrealizuje do dnia 30 września 2023 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.