Szczepimy się

Informacja od Wojewody Łódzkiego

Grafika przedstawia rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Aktualne propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Należy więc stwarzać bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania.

W 2023 roku KRUS rozpoczyna nową kampanię pt. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia dwie propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców w aspekcie środków chemicznych stosowanych w rolnictwie.IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Regulamin konkursu został przesłany do szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.krus.gov.pl

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 20 marca 2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Laureaci poziomu wojewódzkiego z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

 

Drugą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach wiejskich szkół podstawowych jest trzynasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówki Terenowe, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Tegoroczne hasło cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem konkursu brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów i paliw.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 31 marca 2023 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie www.krus.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje na temat konkursu można również uzyskać we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS. Dzięki nim młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice.

 

 

 

W związku z Ogłoszeniem nr 1/2022 i Ogłoszeniem nr 1/2023 o naborze wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/)zwanego dalej Programem, Gmina Dąbrowice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Dąbrowice może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Dąbrowice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach naboru Gminie Dąbrowice przysługuje prawo do złożenia maksymalnie 10-ciu wniosków o dofinansowanie w limicie nie przekraczającym dla każdego wniosku 3 500 000 zł.

 1. W przypadku otrzymania przez Gminę Dąbrowice dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.

 2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

 

 

 1. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 1. wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice, przy ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice w sekretariacie na pierwszym piętrze – pokój nr 8, w terminie do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15:30;

 2. wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/294/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 lutego 2023 r. oraz do niniejszego ogłoszenia;

 3. wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98 % wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2 % wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem
  z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną,
  zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;

 4. zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Dąbrowice wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców;

 5. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice;

 6. wniosek o udzielenie dotacji powinien zostać wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze;

 7. wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać wszystkie załączniki, które zostały szczegółowo opisane we wniosku.

 1. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

 1. wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Dąbrowice. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały wnioski dotyczące zabytków ogólnodostępnych;

 2. od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;

 3. złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

 1. Gmina Dąbrowice może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Dąbrowice dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 2. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić
  w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Dąbrowice promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;

 2. zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Dąbrowice.

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Gminy Dąbrowice.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

 2. Postanowienia końcowe:

 1. dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Referat funduszy, inwestycji, zamówień publicznych i planowania przestrzennego, tel. 24 252 25 83;

 2. wnioski o dofinansowanie złożone po terminie, tj. po dniu 10 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

Dąbrowice, 22 luty 2023 r.

                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice

/-/ Dorota Dąbrowska

 

 

 

Zarządzenie 15/2023

W załączeniu Zarządzenie 15/2023 „w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarz. 15-2023.PDF)Zarz. 15-2023.PDF[ ]1613 kB

Aplikacja do rozliczenia PIT 2022 i wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice bierze udział w projekcie „Wspieraj lokalnie” umożliwiającym wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem 1,5% PIT.

Dzięki projektowi mieszkańcy mogą skorzystać z darmowego programu do rozliczeń PIT i w czasie rozliczenia podatkowego przekazać 1,5% na rzecz wybranej organizacji z terenu Miasta i Gminy Dąbrowice.

 

Aplikacja do rozliczenia PIT 2022:  Wspieraj Lokalnie Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice z PITax.pl

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale Rozlicz e-PIT – zyskaj duże ulgi i dobre podpowiedzi w PITax.pl

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez Gminę w 2023 roku środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wnioski dotyczą :

 • Usuwanie folii rolniczych

 • Siatki i sznurka do owijania balotów

 • Opakowań po nawozach

 • Opakowań typu Big Bag

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wypełniony wniosek, podając realną ilość posiadanych odpadów w terminie do dnia 10 marca 2023r. w

Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice w pok. Nr 3 (KASA) lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice (pok. Nr 3- KASA) oraz na stronie www.dabrowice.pl

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie i miejscu wskazanym przez Gminę Dąbrowice.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Dąbrowice dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-na-folie.pdf)wniosek-na-folie.pdf[ ]233 kB