Szczepimy się

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

 

 

 

 

W dniu 14.08.2023 r. Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice nieczynny

 

 

W dniu 14.08.2023r (poniedziałek)

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

NIECZYNNY

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

Kondolencje dla rodziny Jerzego Tuszyńskiego

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim po śmierci Naczelnika Gminy Dąbrowice

Pogrzeb Pana Jerzego Tuszyńskiego odbędzie się w piątek 11.08.2023r w Zgierzu, ul Spacerowa 2, o godzinie 14.

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2023

 

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej;

wzór zgłoszenia określa załącznik nr 9 oraz 9a do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11.

5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dostępne na stronie: https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2870 

 

„Porozmawiajmy w Łódzkiem”

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera, Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. 

Niniejsze wydarzenie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Przyzórz(Dąbkowice 13), a towarzyszyć mu będzie piknik rodzinny, wobec czego zapraszamy do uczestnictwa wraz z rodzinami.