Szczepimy się

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice - edycja II

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice w związku
z ogłoszeniem naboru o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

 

W związku z Ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/)zwanego dalej Programem, Gmina Dąbrowice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Dąbrowice może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Dąbrowice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach naboru Gminie Dąbrowice przysługuje prawo do złożenia maksymalnie 10-ciu wniosków o dofinansowanie w limicie nie przekraczającym dla każdego wniosku 3 500 000 zł.

 1. W przypadku otrzymania przez Gminę Dąbrowice dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.

 2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

 1. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 1. wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice, przy ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice w sekretariacie na pierwszym piętrze – pokój nr 8, w terminie do dnia 08 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30;

 2. wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/294/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 lutego 2023 r. oraz do niniejszego ogłoszenia;

 3. wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98 % wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2 % wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem
  z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną,
  zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;

 4. zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Dąbrowice wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców;

 5. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice;

 6. wniosek o udzielenie dotacji powinien zostać wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze;

 7. wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać wszystkie załączniki, które zostały szczegółowo opisane we wniosku.

 1. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

 1. wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Dąbrowice. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały wnioski dotyczące zabytków ogólnodostępnych;

 2. od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;

 3. złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

 1. Gmina Dąbrowice może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Dąbrowice dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 2. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić
  w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Dąbrowice promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;

 2. zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Dąbrowice.

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Gminy Dąbrowice.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

 2. Postanowienia końcowe:

 1. dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Referat funduszy, inwestycji, zamówień publicznych i planowania przestrzennego, tel. 24 252 25 83;

 2. wnioski o dofinansowanie złożone po terminie, tj. po dniu 08 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Dąbrowice, 28 lipiec 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice

/-/ Dorota Dąbrowska

Ostrzeżenie meteorologiczne 45/2023

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem burz z gradem

Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów sołeckich

W dniu 25.07.2023 odbyło się podpisanie umów na realizację grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla Gminy Dąbrowice. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Senator RP Przemysław Błaszczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice Alina Szczepaniak, Radna Rady Miejskiej Dąbrowice Wiesława Kwiatkowska, Radna Rady Miejskiej Dąbrowice oraz Sołtys Sołectwa Dąbrowice III Barbara Jabłońska, Sołtys Sołectwa Dąbrowice I Michał Bińkowski, Sołtys Sołectwa Mariopol Natalia Turowska, Sołtys Sołectwa Zgórze Leszek Kwiatkowski. W trakcie spotkania pod altaną w sołectwie Dąbrowice I zostały podpisane umowy na realizację grantów w sołectwach:

Dąbrowice III na kwotę 12 000,00 zł – sołectwo na plus,

Mariopol na kwotę 12 000,00 zł – sołectwo na plus,

Zgórze na kwotę 12 000,00 zł – sołectwo na plus,

Dąbrowice II na kwotę 100 000,00 zł – infrastruktura sołecka na plus,

Dąbrowice I na kwotę 150 000,00 zł – renowacja zbiorników wodnych.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze część poniesionych kosztów na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz
z załączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego.

Faktury VAT z datą od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła.

Producenci rolni którzy posiadają świnie, owce, kozy i konie mogą ubiegać się o zwrot podatku w II naborze przedstawiając faktury VAT z datą od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. które należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r,

Limit przysługuje w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARMiR o liczbie DJP świń, owiec i kóz (nie dotyczy koni).

Termin składania wniosków 1-31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice w pok. Nr 3 (KASA)

Więcej informacji można uzyska

pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Kondolencje dla Przewodniczącej KGW "DĄBRÓWKA"

Grafika przedstawia kondolencje dla Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich "DĄBRÓWKA" z powodu śmierci mamy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem burz z gradem