Szczepimy się

ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 29 lipca 2014 r.- REKRUTACJA DO PROJEKTU

ZARZĄDZENIE Nr 242/2014

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 29 lipca 2014 r.

 

dotyczące: uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie wraz z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu pod nazwą „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.