Szczepimy się

Podłączeni – Niewykluczeni


                                   

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!!!

Gmina Dąbrowice jako jedna z niewielu w powiecie kutnowskim chciałaby się pochwalić przystąpieniem do projektu „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Celem głównym tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy Pani Małgorzata Stokfisz jako pomysłodawca projektu przedstawił Radzie Gminy wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, a Rada Gminy na sesji w dniu 6 marca 2013 r. w/w uchwałą wyraziła wolę przystąpienia i upoważniła Wójta do realizacji projektu.

Ponad rok trwały wszelkie procedury i dopiero 6 czerwca 2014r. została podpisana umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Dąbrowice.

W ramach działania projektu przez okres 5 lat dostęp do darmowego szerokopasmowego Internetu będzie miało 160 gospodarstw domowych na obszarze naszej Gminy. W pierwszej kolejności  darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu  oraz komputer z odpowiednim osprzętem i programowaniem otrzymają osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, następnie samotni rodzice, rodziny zastępcze, a także dzieci i młodzież z b.dobrymi wynikami w nauce oraz osoby powyżej 50 roku życia, które z przyczyn finansowych oraz technicznych są poddani wykluczeniu cyfrowemu Ostatnia grupa beneficjantów musi jednak spełniać kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych

 W ramach tego projektu również 3 jednostki podległe gminie otrzymają dostęp do nowych komputerów z łączem internetowym. Są to:

1. Zespół Szkół w Dąbrowicach-19 komputerów

2. Klub Seniora-5 komputerów

3. Gminna Biblioteka Publiczna-5 komputerów

W ramach projektu zostanie wybudowany maszt radiowy umożliwiający zamontowanie anten nadawczo- odbiorczych.                 
Okres trwania projektu to 5 lat. Cały projekt opiewa na kwotę  2 620 986,50 zł. Datą rozliczenia  projektu z władzą wdrażającą jest lipiec 2015 r.                          

Projekt obejmuje bezpośrednim wsparciem zaledwie niewielką część wszystkich gospodarstw domowych z terenu Gminy, dlatego w celu uwzględnienia potrzeb pozostałych mieszkańców udostępniony zostanie szerokopasmowy Internet w 3 specjalnie do tego celu przygotowanych regionalnych punktach koordynacyjnych  mieszczących się w jednostkach bezpośrednio podległych gminie
Stanowiska komputerowe wyposażone w specjalistyczne programy oraz sprzęt elektroniczny, by ułatwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym, uczniom oraz seniorom. Dostęp do utworzonych pracowni komputerowych zapewniony będzie w pierwszej kolejności dla osób z grupy docelowej działania 8.3. Sprzęt w jednostkach koordynacyjnych wykorzystywany będzie do szkoleń oraz bieżącego korzystania z Internetu.

Dla osób z podstawowej grupy docelowej planowana jest organizacja szkoleń dla uczestników projektu, działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach projektu oraz przez jednostki koordynacyjne tak, aby nie ominąć żadnej osoby z terenu gminy kwalifikującej się do udziału w projekcie. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy przez zapewnienie dostępu do innowacyjnych narzędzi technologicznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, natomiast przejawiających chęć zmiany tej sytuacji poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów i aplikacji.

i zmniejszając ich szanse na znalezienie pracy lub otrzymanie odpowiedniej edukacji.

Osiągnięte korzyści społeczno-ekonomiczne przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców gminy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości obsługi i dostępu do informacji, zwiększenia możliwości edukacyjnych społeczeństwa, zwiększenia liczby osób korzystających z Internetu i usług on-line świadczonych przez podmioty dostępne w sieci, obniżenia kosztów gospodarstw domowych poprzez możliwość korzystania z usług elektronicznych on-line, zwiększenia możliwości zarobkowania przez osoby mające dostęp do Internetu.

Wybrana przez Gminę Dąbrowice technologia wydaje się stanowić optymalne rozwiązanie dla likwidacji białych plam, przez zapewnienie przepustowości niezbędnej dla realizacji celu inwestycji. Budowa sieci radiowej w gminie Dąbrowice umożliwi jej mieszkańcom, osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, korzystanie z Internetu i narzędzi teleinformatycznych oraz zagwarantuje rozwój wartości społecznych takich jak: poprawa kontaktów społecznych, wymiana doświadczeń między podobnymi grupami zawodowymi, poszukiwanie pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, załatwianie codziennych spraw urzędowych, wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, nowe możliwości dotarcia do informacji, kształcenia oraz lepszy i szybszy kontakt organizacji samorządowych ze społecznością lokalną itp. Ogromna liczba korzyści wynikających z dostępu do Internetu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, funkcjonowanie Internetu jako dobra powszechnego, rozwój społeczności wiejskich i pochodzących z małych miejscowości, poprawa jakości życia uczestników projektu itd., powodują, że konieczne jest realizowanie projektu, a jego funkcjonowanie w okresie trwałości nie jest zagrożone.

W kolejnych latach planuje się zapewnienie uzyskania dostępu do Internetu pozostałym gospodarstwom z terenu naszej gminy, bez konieczności ponoszenia tak dużych nakładów.

Obecnie trwają pracę nad działaniami informacyjno-projektowymi oraz tworzona jest dokumentacja rekrutacji uczestników projektu.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zapoznania się z procesem rekrutacji uczestników oraz dalszą realizacją projektu.