Szczepimy się

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.02.28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu), ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Przykładem takich informacji są interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wysoki kontrast
 • alternatywny wysoki kontrast
 • drugi alternatywny wysoki kontrast
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • możliwość zmiany odstępu pomiędzy tekstami
 • możliwość włączenia czcionki dla dyslektyków
 • możliwość powiększenia kursora myszy
 • możliwość uruchomienia lektora czytającego zawartość całej strony lub zaznaczonego obszaru
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Urząd Miasta i Gminy  Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice bądź dzwoniąc na numer telefonu 24-252-25-87. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dzwoniąc na numer telefonu 24-252-25-87.
Osobą kontaktową jest: Katarzyna Banasiak
Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej 24-252-25-87.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gmina Dąbrowice zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina Dąbrowice zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2013.06.10

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegające w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2019.02.28

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

Tel.: 24 252 25 87

Fax.: 24 252 25 87

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Skróty klawiszowe

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • TAB - zaznacza kolejny element na stronie
 • TAB + SHIFT- zaznacza poprzedni element na stronie
 • ENTER - przenosi nas do linkowanej treści
 • ALT + P - uruchamia lektora – czytanie tekstu od samej góry strony
 • ALT + SHIFT + E - pauza lektora w czytaniu
 • ALT + S – zatrzymanie lektora
 • ALT + O – powiększenie czcionki na stronie
 • ALT + U – zmniejszenie czcionki na stronie
 • ALT + SHIFT + R – reset ustawień dostępności
 • ALT + H – Wysoki kontrast
 • ALT + J – alternatywny wysoki kontrast
 • ALT + K – drugi alternatywny wysoki kontrast
 • ALT + SHIFT + D – czcionka dla dyslektyków
 • ALT + M – zwiększenie odstępu między tekstami
 • ALT + N – zmniejszenie odstępu między tekstami
 • ALT + W – powiększenie kursora
 • ALT + L – Menu funkcji dostępności

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowice mieści się przy ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, który wpisany jest do rejestru zabytków.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne od ul. Nowy Rynek,
 • wejście od strony parkingu służbowego.

Do wejścia głównego prowadzą: schody. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od strony głównego wejścia.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny ( tablice informacyjne). Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają również Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy.

W budynku nie ma windy. Na głównej ścianie budynku po lewej stronie od wejścia głównego obok defibrylatora znajduje się specjalny dzwonek dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc Pracowników Urzędu, którzy schodzą z piętra do klienta w celu zapewnienia obsługi.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy pomagają w załatwieniu sprawy.

Teren przed Urzędem i w Urzędzie jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ELEMENTY DODATKOWE DEKLARACJI ART. 10. Ust. 5, 6.

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych.